acer point
REKLAMAČNÍ ŘÁD

 Všeobecné ustanovení

 Daňový doklad je zasílán elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci v e-shopu. Záruční list je zasílán přímo se zbožím. Pokud zboží nemá vlastní záruční list dodaný výrobcem, slouží jako podklad pro záruku vyplněný dodací list, daňový doklad nebo zjednodušený daňový doklad s uvedenou délkou záruční lhůty. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem tohoto internetového obchodu a kamenné prodejny společnosti.

Záruční podmínky 

Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na faktuře/dodacím listě/ zjednodušeném daňovém dokladu. Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. 

Záruční lhůty pro koncové spotřebitele (v e-shopu dále "spotřebitel")

Záruční lhůta pro koncového spotřebitele je dána občanským zákoníkem ve lhůtě nejméně 24 měsíců.

 Záruční lhůty pro fyzické osoby podnikající, podnikatele a další subjekty s přiděleným IČ (v e-shopu dále jako "IČ")

 Záruční lhůty pro tyto osoby/subjekty se řídí  dle obchodního zákoníku, reklamačním řádem a obchodními podmínkami společnosti 24IT s.r.o. a lhůty jsou dány výrobci jednotlivých produktů. Záruční lhůty jsou v e-shopu uvedeny u jednotlivých produktů a také jsou uvedeny u konkrétních položek přímo na daňovém dokladu, dodacím listě nebo záručním listě výrobce potvrzeným společnosti 24IT s.r.o.


  Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 •  Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba. 

 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem). 

 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému nebo domácímu prostředí. 

 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží. 

 • Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu u zařízení.

 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami. 

 • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího. 

 • Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN. 

 • Zboží bylo poškozeno živly. 

 V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku nebo po zaplacení faktury.

 Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

 Kupující je povinen:

 •  Zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení 

 • Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče 

 • Oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit. 

 • V případě že spolu se zbožím je kupujícímu dodán i záruční list dodaný výrobcem nebo dodavatelem, je tento vyplněný záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto záručního listu, nelze zboží v záruční době reklamovat. 

 • V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu, a to na místo odkud bylo toto zboží expedováno.

 • Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče. 

 • Zboží zasílané k reklamaci musí být úplné a v originálních obalech (u zboží SIMM, CPU a HDD obalech odpovídajících charakteru zboží), musí být s kompletní dokumentací, doplňky a softwarem a nesmí být na něm žádné další nálepky nebo popisky od dealera. 

 • Dále se řídit právy a povinnostmi uvedenými v obchodních podmínkách společnosti 24IT s.r.o. 

Cenové bomby

24it

2010 24IT s.r.o. Všechna práva vyhrazena